სავალდებულო დაზღვევის ცენტრი

სავალდებულო დაზღვევის ცენტრი

ჩვენს შესახებ


ცენტრი არის თანადაზღვევის სისტემაში მონაწილე მზღვეველების მიერ სავალდებულო დაზღვევის ამ სახეობის მართვისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შექმნილი ნებაყოფლობითი საზოგადოება − არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომელიც 2018 წლის 26 იანვარს დაფუძნდა.
ცენტრის ძირითადი ფუნქციები და მოვალეობებია კლიენტების უწყვეტ რეჟიმში მომსახურება, დაზღვევის პოლისის რეალიზაცია და ზარალის რეგულირება.

Statements

Provided by

From

To